Data dodania: 2015-08-05

 

Sierpień to czas urlopów, wakacyjnego wypoczynku, pielgrzymek do miejsc kultu religijnego i podniosłych rocznic związanych z wołaniem o wolność i godność. W niedzielę 2 sierpnia w polskich kościołach, jak co roku słychać było apel o trzeźwość. Dla tych którzy chcieliby dodatkowo zgłębić treść apelu zamieszczamy cały tekst poniżej.

 

 

Apel Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości oabstynencję wsierpniu 2015 r. (do odczytania wiernym wniedzielę 2sierpnia br. )

Umiłowani wChrystusie Panu! Siostry iBracia!

Liturgia 18. Niedzieli Zwykłej wpisuje się wpiękny cykl nauczania Chrystusa oEucharystii, Chlebie Życia. Zbawiciel mówi:„Jam jest chleb życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; akto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie”(J 6, 35).Karmiąc się Eucharystią, możemy „porzucić dawnego człowieka,(…) odnawiać się duchem (…) iprzyoblec człowieka nowego, stworzonego na obraz Boga (…)” (Ef 4, 22-24).

Takiej przemiany potrzebujemy jako chrześcijanie. Głębokiej przemiany moralnej potrzebuje także nasz Naród. Dzisiaj jedną znajważniejszych polskich trosk jestbrak trzeźwości. Mówią otym nie tylko alarmujące dane statystyczne. Przede wszystkim mówią otym niezliczone ludzkie dramaty, których źródłem jest alkohol. Dlatego wsierpniu, miesiącu rolniczego trudu, maryjnych świąt ipatriotycznych rocznic, apelujemy odobrowolny dar abstynencji. Wpoprzednich latach przypominaliśmy, że rodzina jest szkołą trzeźwości. Mówiliśmy oroli matek iojców. Wtym roku prosimy ozaangażowanie wochronę trzeźwości najmłodszych Polaków. Przypominamy, że jedyną formą trzeźwości dzieci do 18 roku życia jest abstynencja.

 

Dzieci – zagrożony skarb

Dzieci są naszym najcenniejszym skarbem. Od ich wychowania irozwoju zależy przyszłość Kościoła iPolski. Wobecnych czasach dzieci są jednak szczególnie zagrożone negatywnymi zjawiskami społecznymi. Wśród najgroźniejszych są uzależnienia: od alkoholu, narkotyków, pornografii, hazardu, komputera, Internetu. Dlatego jako wierni członkowie Kościoła ioddani patrioci, powinniśmy troszczyć się owychowanie tych, którzy dopiero uczą się życia, aprzez to otwarci są zarówno na dobro, jak ina zło.

Pierwsze zagrożenia pojawiają się zanim dziecko przyjdzie na świat. Każda ilość alkoholu jest wówczas szkodliwa dla rozwijającego się płodu. Niestety, co trzecia kobieta wstanie błogosławionym sięga po alkohol, wtym wiele kobiet wykształconych. Konsekwencje są tragiczne. Szacuje się, że w2014 roku wPolsce urodziło się nie mniej niż 1,5 tys. dzieci zPłodowym Zespołem Alkoholowym inie mniej niż 6tys. dzieci zinnymi wadami spowodowanymi oddziaływaniem alkoholu na płód. Dlatego prosimy kobiety planujące poczęcie dziecka ibędące wciąży, aby nigdy nie sięgały po alkohol. Prosimy lekarzy pierwszego kontaktu iginekologów, pielęgniarki, położników ipołożne, aby uświadamiali matki okonieczności zachowania abstynencji. Prosimy rodziny, aby wtym ważnym czasie były wsparciem wabstynencji matek.

Wielkim wyzwaniem jest także ochrona dzieci przed skutkami nadużywania alkoholu przez rodziców. Wrodzinach zproblemem alkoholowym żyje około 2mln najmłodszych Polaków. Dwoje na troje dzieci wtakich rodzinach doświadcza przemocy. Towłaśnie alkohol jest główną przyczyną przemocy domowej, anie, jakgłoszą zwolennicy szkodliwych ideologii, tradycja ireligia. Ślady dziecięcych traum izaburzeń emocjonalnych, spowodowanych życiem wrodzinie zproblemem alkoholowym, trwają przez całe życie, oczym świadczą poruszające świadectwa Dorosłych Dzieci Alkoholików.

Poważnym problemem jest to, że dzieci same sięgają po alkohol iczynią to wcoraz młodszym wieku. Prawie 90% uczniów trzecich klas gimnazjum przyznaje, że przynajmniej raz wżyciu piło alkohol. Dziewczęta upodobniły się wszkodliwych zachowaniach do chłopców.

Czy można się temu dziwić, skoro połowa gimnazjalistów przyznaje, że nie ma problemu znabyciem piwa, aco trzeci bez problemu kupuje wyroby spirytusowe? Czy można się temu dziwić, skoro wmediach nieustannie pojawiają się reklamy, które fałszywie pokazują alkohol jako coś niezwykle pozytywnego? Pomija się milczeniem, że jest to bardzo niebezpieczna substancja toksyczna ipsychoaktywna.

Konsekwencje takich zachowań są bardzo poważne: wolniejszy rozwój fizyczny iintelektualny, silniejsza tendencja do przemocy, autoagresji isamobójstw, wyższa skłonność do zachowań niebezpiecznych. Sięganie po alkohol wdzieciństwie prowadzi do szybkiego uzależnienia. Skutki picia alkoholu przez dzieci nie ograniczają się jedynie do szkodliwych następstw fizycznych ipsychicznych. Mają również wymiar duchowy imoralny. Dzieci kroczą wtedy drogą grzechu prowadzącą do śmierci, anie drogą błogosławieństwa iżycia.

 

Abstynencja dzieci troską rodziny

Pierwszymi inajważniejszymi wychowawcami do abstynencji są rodzice. Nic nie chroni dzieci przed alkoholem inałogami tak skutecznie, jak miłość wrodzinie, atakże odpowiedzialne imądre wychowanie katolickie. Dziecko, które dzięki bliskim poznaje ikocha Jezusa, nie skrzywdzi siebie, ani nie pozwoli się skrzywdzić przez innych ludzi – dorosłych czy rówieśników.

Dlatego tak ważna jest odpowiedzialna idojrzała postawa rodziców, którzy nigdy nie powinni podawać ani tolerować spożywania przez dziecko alkoholu. Dzieci potrzebują miłości, uwagi, obecności rodziców, szczerej rozmowy. Potrzebują jednoznacznych ikonsekwentnych przykładów dobrych postaw izachowań. Rodzice dają dzieciom przykład trzeźwego stylu życia zachowując abstynencję lub sięgając po alkohol jedynie wsymbolicznych ilościach, czyli wtakich, które nie zmieniają ich stanów emocjonalnych ani zachowań. Dziecko, które ma prawdziwych wychowawców iprzyjaciół wswoich rodzicach, rodzeństwie, dziadkach ikrewnych, nie będzie szukać ucieczki walkohol iw inne szkodliwe substancje. Podstawą skutecznej profilaktyki jest uczenie dzieci, jak mają żyć mądrze, uczciwie, pracowicie, jak mają wzrastać wmiłości iświętości.

 

Abstynencja dzieci troską Kościoła

Polskie rodziny zawsze mogą liczyć na pomoc Kościoła wochronie abstynencji dzieci. Jezus wzywał dorosłych, by kochali dzieci iprzyprowadzali je do Niego. Radykalnie przestrzegał dorosłych przed wyrządzaniem dzieciom krzywdy. Kościół pomaga poznać ipokochać Jezusa poprzez Eucharystię iżycie sakramentalne. Kształtuje sumienia iuczy postępować zgodnie zDekalogiem. Pomaga dojrzewać wmiłości iświętości. Dlatego tak ważne są przyrzeczenia abstynenckie wczasie Pierwszej Komunii świętej ipodczas bierzmowania. To właśnie dzięki wychowaniu chrześcijańskiemu, dzięki stawianiu wymagań, dzieci mogą lepiej rozumieć sens życia oraz odkryć najważniejsze wartości inormy moralne.

Szczególnie cenną formą wychowawczej troski Kościoła omłode pokolenie jest istnienie wparafiach grup modlitewnych iformacyjnych, takich jak: ministranci, schole, grupy Oazowe, Dziecięca Krucjata Niepokalanej, Dzieci Maryi iinne. Wtakich grupach skutecznie chroni się przed zagrożeniami, także przed uzależnieniami. Wporównaniu zinnymi środowiskami, wtych grupach znacznie mniej osób sięga po alkohol iinne substancje uzależniające. Dlategozachęcamy wszystkich kapłanów, aby otaczali te wspólnoty pasterską troską. Rodziców prosimy, aby wbrew współczesnym modom zachęcali dzieci do uczestnictwa wgrupach parafialnych, które mogą przynieść wżyciu dziecka icałej rodziny piękne owoce.

 

Abstynencja dzieci troską państwa iNarodu

Troska otrzeźwość młodego pokolenia to jedna zpodstawowych powinności społeczeństwa irządzących. Obowiązkiem państwa isamorządu jest pomoc rodzicom wwychowywaniu dzieci, przede wszystkim przez realizowanie wszkołach skutecznych programów profilaktycznych. Szkolne programy profilaktyczne powinny być holistyczne, czyli promować dojrzałość udzieci we wszystkich dziedzinach życia. Szkoły, wzaakceptowanym przez rodziców programie wychowawczym, muszą uwzględniać również wychowanie do trzeźwości.

Na wychowanie wtrzeźwości mają ogromny wpływ środki społecznego przekazu. Telewizja iInternet nie powinny być wypełnione reklamą alkoholu. W2014 roku wyemitowano wtelewizji 2tysiące godzin reklamy. Na reklamę alkoholu wmediach tradycyjnych wydaje się co roku prawie 400 milionów złotych. Tojest wielka manipulacja, przez którą spożycie piwa wzrosło z30 litrów wlatach ’90, do około 100 litrów na osobę obecnie. Niestety rządzącym, którzy powinni wtej sprawie działać, brakuje odwagi iodpowiedzialności. Odważne działania niektórych instytucji natrafiają na opór tych, którzy boją się narazić alkoholowemu lobby.

Mądrości irozwagi często brakuje samorządowcom, którzy dzień po dniu przyczyniają się do kolonizacji polskiej przestrzeni publicznej przez punkty sprzedaży alkoholu. Tylko w2013 r. samorządy udzieliły ponad 141 tysięcy zezwoleń na sprzedaż alkoholu. WPolsce jeden punkt przypada na 250 mieszkańców. Każdy taki punkt to więcej przemocy domowej, to więcej śmiertelnych wypadków samochodowych, to więcej gwałtów, więcej chorób, każdy taki punkt, to więcej przegranych ludzi. Światowa Organizacja Zdrowia wskazuje, że zamknięcie jednego punktu sprzedaży na 1000 mieszkańców obniża prawdopodobieństwo skrajnej przemocy wobec dzieci o4 procent.

 

W 2013 roku spożycie alkoholu wzrosło dorekordowego poziomu 9,7 litra czystego alkoholu na mieszkańca Polski. Trzeba jeszcze dodać od 2do 3litrów alkoholu nierejestrowanego. Każda złotówka wpływająca do budżetu państwa ze sprzedaży alkoholu, kosztuje nas potem 4złote winnych dziedzinach życia. Przypomnijmy także, że wPolsce żyje około 800 tys. osób uzależnionych, od 2,8 do 3,3 mln pije ryzykownie iszkodliwie, prawie 11 tys. Polaków umiera rocznie od picia legalnego alkoholu.

W takiej sytuacji mądry izatroskany oOjczyznę człowiek musi stawiaćpytania: Kto odpowiada za tę tragiczną sytuację? Co mogę ipowinienem uczynić, aby powstrzymać rozpijanie Narodu? Musimy sobie uświadomić, że patriotyzm przejawia się przede wszystkim wtrosce odzieci. Miłość do Ojczyzny to najpierw miłość do najmłodszych rodaków.

Dlatego nie wolno nam milczeć, ani używać dyplomatycznych słów. Ponawiamy nasze postulaty: trzeba całkowicie zakazać reklamy alkoholu, znacząco ograniczyć jego ekonomiczną ifizyczną dostępność, atakże zacząć wreszcie egzekwować prawo zakazujące sprzedaży ipodawania alkoholu nieletnim. Zamiast dyskusji oliberalizacji, powinniśmy raczej otworzyć dyskusję opodniesieniu wieku, wktórym można nabywać ispożywać alkohol. To nie są postulaty ideologiczne, ale oparte na badaniach naukowych zwielu krajów świata. Tu chodzi oobronę Polaków przed jednym znajwiększych współczesnych zagrożeń.

Siostry iBracia!

 

O przyszłości Polski zdecyduje nie tylko rozwój gospodarki, pozycja militarna czy geopolityczna. Decydujące dla jej losów będzie wychowanie młodego pokolenia. Dla lepszej ibezpiecznej przyszłości naszej ojczyzny polskie rodziny, Kościół icałe społeczeństwo powinny się zjednoczyć wtrosce oabstynencję najmłodszych. Pamiętajmy: rodziny chronią dzieci miłością, Kościół prowadzeniem do Chrystusa, szkoły mądrymi programami wychowawczymi iprofilaktycznymi, władze rządowe isamorządowe stanowieniem dobrego prawa, asłużby porządkowe isądy jego egzekwowaniem.

Słowa uczą, aprzykłady pociągają. Dlatego serdecznie dziękujemy biskupom, kapłanom, siostrom zakonnym, wiernym świeckim iwszystkim ludziom dobrej woli, którzy podjęli dar abstynencji nie tylko wsierpniu, ale także na cały czas przygotowań do Światowych Dni Młodzieży oraz nadchodzącej 1050 rocznicy Chrztu Polski. Dziękujemy także terapeutom, lekarzom, nauczycielom, wychowawcom, animatorom, członkom grup, bractw, fundacji istowarzyszeń oraz pracownikom instytucji publicznych, którzy każdego dnia wróżnych rolach wypełniają piękną, choć tak trudną misję ochrony trzeźwości Narodu. Oby to wielkie zaangażowanie było zasiewem, który wyda stokrotny plon wprzyszłości.

W naszych modlitwach polecajmy polskie dzieci ipolskie rodziny, cały Kościół inaszą Ojczyznę wstawiennictwu Najświętszej Maryi Panny, Jasnogórskiej Pani iKrólowej Narodu Polskiego.

Łomża, dnia 2czerwca 2015 r.

+ Tadeusz Bronakowski
Przewodniczący Zespołu KEP
ds. Apostolstwa Trzeźwości

Nasza strona korzysta z plików Cookies aby polepszyć działanie witryny.Pliki Cookies używane do obsługi strony zostały już wykorzystane. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookie, których używamy i jak je usunąć, zapoznaj się z naszą polityką prywatności. Akceptuję pliki cookie z tej strony. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk